Юридическая информация

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Статут товариства. Засновницький (Установчий) договір. Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій. Перелік афілійованих осіб Товариства, Особлива інформація Товариства, Проспект емісії акцій Товариства.

Положення про Ревізійну Комісію, про Наглядову раду, про Дирекцію, про філії ПАТ "Чернігів-АВТО"

Устав общества. Учредительный договор. Свидетельство о государственной регистрации выпуска акций. Перечень аффилированных лиц Общества. Особая информация Общества, Проспект эмиссии акций Общества.

Положение о Ревизионной Комиссии, о Наблюдательном совете, о Дирекции, о филиалах ПАО "Чернигов-АВТО"

Протоколы общих собраний, протоколы об итогах голосования на общем собрании акционеров, Выводы Ревизионной комиссии и аудитора, годовая финансовая отчетность ПАО "Чернигов-АВТО"

Годовая отчетность

Протоколи загальних зборів, Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів, Висновки Ревізійної Комісії та аудитора, річна фінансова звітність ПАТ "Чернігів-АВТО" 10.04.2011

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів

Годовое общее собрание ПАО "Чернигов-АВТО"