Юридическая информация

02.12.2016
Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства призначених на 19.12.2016 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ-АВТО», ідентифікаційний код14235422 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 14007, м. Чернігів, пр. Миру, 231, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 25.11.2016 року, призначених на 19.12.2016 року о 14:00 годині за адресою: Україна, 14007, м. Чернігів, пр. Миру, 231, кімната №1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
 4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
 5. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВ-АВТО».
 6. Припинення повноважень Дирекції Товариства.
 7. Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» та визначення її повноважень.
 8. Затвердження плану перетворення.
 9. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
 10. 10. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО», що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО».
 11. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.
 12. Про зміну типу Товариства.
 13. Про зміну найменування Товариства.
 14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 15. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
 16. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проекти рішень з кожного питання порядку денного викладені в Додатку 1 до даного повідомлення.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 13:00 год.; закінчення реєстрації - о 13:45 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 13.12.2016 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 14007, м. Чернігів, пр. Миру, 231, кімната №1, до дати скликання (проведення) позачергових зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 14007, м. Чернігів, пр. Миру, 231, кімната №1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Ющенко Олег Леонідович. Контактна особа – Пригара Артем Володимирович.

Довідки за телефоном: (0462) 5-37-72.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://chernigiv-avto.ukravto.ua

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Генеральний директор                                                                                                              Ющенко О.Л.

Додаток 1 до Повідомлення

Проекти рішень по питанням порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1.         Обрати лічильну комісію у наступному складі:

-        Голова лічильної комісії Пригара Артем Володимирович;

-        Член лічильної комісії Шарапата Оксана Олександрівна;

-        Член лічильної комісії Свириденко Наталія Василівна.

 

 1. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1.      Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Кудрявцева Григорія Анатолійовича.

2.2.      Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства  Ющенка Олега Леонідовича.

 

3.         Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

3.1.      Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

 

4.         Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

4.1.      Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-     Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-     Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-     Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-     Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-     Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-     Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-     Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-     Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-     Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-     Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-     Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-     Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-     Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-     Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-     Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-     Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

 

5.         Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВ-АВТО».

Проект рішення:

5.1.         Припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ-АВТО» (код ЄДРПОУ 14235422) шляхом перетворення у товариство з ДоДАТКОВОЮ відповідальністю «ЧЕРНІГІВ-АВТО».

5.2.         Передати всі майнові права, грошові кошти, зобов’язання, інші права та обов’язки, які належать Товариству, до його правонаступника – товариствА з ДоДАТКОВОЮ відповідальністю «ЧЕРНІГІВ-АВТО».

 

6.         Припинення повноважень Дирекції Товариства.

Проект рішення:

6.1.      Припинити повноваження Дирекції  Товариства у складі:

Генерального директора – Ющенка Олега Леонідовича;

Члена Дирекції-Головного бухгалтера – Пилипчук Світлани Леонідівни.

 

7.         Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» та визначення її повноважень.

Проект рішення:

7.1.      Створити комісію з припинення у складі 2-х осіб:

Голова комісії з припинення - Ющенко Олег Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3104814890);

Член комісії з припинення - Пилипчук Світлана Леонідівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2985717920).

7.2.      Визначити місцезнаходження комісії з припинення за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 14007, м. Чернігів, пр. Миру, 231.

7.3.      Визначити, що з моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

7.4.      Визначити, що Голова комісії з припинення з моменту його призначення уповноважений представляти Товариство у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти будь-які дії від імені Товариства без довіреності, підписувати від його імені будь-які документи, в тому числі, але не виключно, довіреності та договори.

7.5.      Уповноважити комісію з припинення протягом 2-х календарних місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підготувати Передавальний акт майна, коштів майнових прав та обов’язків, що передаються від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» до його правонаступника товариствА з ДоДАТКОВОЮ відповідальністю «ЧЕРНІГІВ-АВТО».

7.6.      Уповноважити Голову комісії з припинення Товариства (з правом передоручення) забезпечити подання державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про припинення Товариства, видати довіреність уповноваженим особам щодо представництва перед державними органами.

 

8.         Затвердження плану перетворення.

Проект рішення:

8.1.         Затвердити розроблений Наглядовою Радою Товариства план перетворення Товариства:

1.         Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні.

1.1.      Товариство, яке припиняється внаслідок перетворення: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ-АВТО» (код ЄДРПОУ 14235422), місцезнаходження: Україна, 14007, м. Чернігів, пр. Миру, 231.

1.2.      Товариство, яке утворюється внаслідок перетворення: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВ-АВТО» (код ЄДРПОУ 14235422), місцезнаходження: Україна, 14007, м. Чернігів, пр. Миру, 231.

2.         Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.

2.1.      Порядок і коефіцієнти конвертації акцій: обмін (конвертація) акцій на частки здійснюється з розрахунку: 1 акція номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» – на 1 частку номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВ-АВТО».

2.2.      Порядок і коефіцієнти конвертації інших цінних паперів: не передбачається у зв’язку з відсутністю випущених інших цінних паперів, крім акцій, ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО».

3.         Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством - правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.

3.1.      В зв’язку з відсутністю інших цінних паперів крім акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО», відомості про права власникам інших, крім акцій, цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» не надаються та заходи не проводяться.

4.         Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

4.1.      Посадовими особами ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВ-АВТО» - правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» буде Дирекція  Товариства у складі:

Генерального директора – Ющенка Олега Леонідовича;

Члена Дирекції-Головного бухгалтера – Пилипчук Світлани Леонідівни.

5.         Запропоновані до виплати винагороди чи компенсації особам, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення перетворення.

5.1.      Особам, які стануть посадовими особами ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВ-АВТО», не передбачається виплата ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВ-АВТО» винагород та компенсацій, окрім встановленої заробітної плати на займаних посадах згідно штатного розкладу.

5.2.      Винагороди чи компенсації особам, які стануть посадовими особами ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВ-АВТО» після обрання (призначення) цих осіб, виплачуються правонаступником - ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВ-АВТО» відповідно до укладених контрактів та штатного розкладу.

 

9.         Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

Проект рішення:

9.1.      Затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення Товариства:

1.         Комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» здійснити наступні дії:

1.1.      протягом 3 (трьох) робочих днів подати державному реєстратору документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» та оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо прийняття акціонерами рішення про припинення юридичної особи – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВ-АВТО»;

1.2.      протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» подати до НДКЦПФР документи для зупинення обігу акцій;

1.3.      протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВ-АВТО» письмово повідомити про це кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення;

1.4.      здійснити викуп акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» в акціонерів, які мають на це право відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» та вимагають цього;

1.5.      здійснити дії, пов’язані з обміном акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВ-АВТО» в порядку та строки визначені чинним законодавством України та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО»;

1.6.      здійснити дії з прийняття та розгляду вимог кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» в порядку та строки визначені чинним законодавством України;

1.7.      здійснити інвентаризацію активів та зобов’язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» в строк – два місяці з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВ-АВТО»;

1.8.      здійснити дії по задоволенню вимог, заявлених кредиторами, в тому числі розрахунок з кредиторами;

1.9.      за результатами проведених дій, скласти Передавальний акт після закінчення строку, встановленого для пред’явлення вимог кредиторів та подати його на затвердження загальним зборам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО»;

1.10.    протягом 10 (десяти) робочих днів з дня затвердження передавального акту подати до НДКЦПФР документи для скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.

1.11.    після скасування реєстрації випуску акцій виконати всі юридичні та фактичні дії щодо забезпечення діяльності юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВ-АВТО», що створюється у результаті припинення шляхом перетворення юридичної особи - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО».

 

10.       Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО», що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО».

Проект рішення:

10.1.    Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій на частки в статутному капіталі правонаступника.

Статутний капітал Товариства з додатковою відповідальністю «ЧЕРНІГІВ-АВТО» (яке є повним правонаступником усіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ-АВТО») затвердити у розмірі 10 368 000,00 грн. (десять мільйонів триста шістдесят вісім тисяча гривень 00 копійок), тобто у розмірі статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ-АВТО».

10.2.    Обмін акцій акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ-АВТО» на частки в статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «ЧЕРНІГІВ-АВТО» провести виходячи з розміру частки кожного акціонера (у відсотках) у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ-АВТО» згідно з номінальною вартістю акцій.

 

11.       Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Проект рішення:

11.1.    Встановити строк заявлення вимог кредиторів - 2 (два) місяці з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо прийняття акціонерами рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВ-АВТО».

 

12.       Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

12.1.    Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ-АВТО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

 

13.       Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

13.1.    Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ-АВТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ-АВТО».

 

14.       Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

14.1.    Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

15.       Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

15.1.    Уповноважити Генерального директора Ющенка Олега Леонідовича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

 

16.       Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

16.1.    Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Дирекцію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».