30.04

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 26.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВ-АВТО"
2. Код за ЄДРПОУ 14235422
3. Місцезнаходження 14007, м. Чернiгiв, пр. Миру, 231
4. Міжміський код, телефон та факс 0462253363 0462253210
5. Електронна поштова адреса y.salafetnyk@cn-avto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://chernigiv-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення

26.04.2018р. єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНIГIВ-АВТО» (далi - Товариство) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства на 2 000 000,00 грн. шляхом приватного розмiщення 200 000 шт. простих iменних акцiй Товариства iснуючої номiнальної вартостi, а саме 10,00 грн. за акцiю, за рахунок додаткових внескiв.
Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонується до розмiщення – 200 000 шт. простих iменних акцiй.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 10,00 грн.
Цiна розмiщення однiєї акцiї, визначена (затверджена) рiшенням єдиного акцiонера (рiшення №1 вiд 26.04.2018 р.) у розмiрi 10,00 грн., що дорiвнює номiнальнiй вартостi та є вищою за ринкову вартiсть, визначену вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та затверджену рiшенням Наглядової Ради Товариства (протокол №05/04/2018-1 вiд 05.04.2018 р.).
Розмiщення акцiй не призведе до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме єдиного акцiонера Товариства - АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ», яке до розмiщення володiє акцiями Товариства в кiлькостi – 1 036 800 шт., що становить 100% у статутному капiталi.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення – 19,2901 %.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй Товариства, якi знаходяться в обiгу до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення - 100%.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в акцiї, що розмiщуються - обсяг прав iнвесторiв визначений Статутом та законодавством України.
Спосiб оплати акцiй - оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими внесками в нацiональнiй валютi (гривнi).
Мета розмiщення акцiй, напрями використання отриманих коштiв - усi залученi вiд розмiщення акцiй кошти будуть використанi для поповнення товарних запасiв Товариства, а саме 100 % фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй, будуть направленi на придбання товарних автомобiлiв.
Конвертацiя цiнних паперiв, щодо яких прийнято рiшення про розмiщення, не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - Товариство зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Ю.В. Кравчук
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   27.04.2018
(дата)